Film School Dedication Gala

Left to right: Nancy Cramer, alumnus Shayne Doty and Scotty Cramer
Abstract/Description: Left to right: Nancy Cramer, alumnus Shayne Doty and Scotty Cramer
Date Created: 1998-04-16